Tekstas :
Naudojimosi taisyklės


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Interneto svetainės www.laikas.lt (toliau – Laikas.lt) naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Baltic Net Media” informacijos ir paslaugų teikimo Laikas.lt sąlygas bei tvarką, bei Laikas.lt vartotojų (toliau – Jūs) teises, pareigas bei atsakomybę.
1.2. Šios Taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi Laikas.lt ir naudojasi Laikas.lt teikiamomis paslaugomis
1.3. Šios Taisyklės galioja nuo Jūsų apsilankymo Laikas.lt momento ir galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Laikas.lt paslaugomis.
1.4. Naudojimasis Laikas.lt šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Jums prisijungus prie Laikas.lt naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos galite atlikti Laikas.lt, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos skaitymu, skelbimų pateikimu, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymu, duomenų bazės naudojimąsi, bet kokio kitokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, įskaitant jos išsaugojimą Jūsų naudojamo kompiuterio laikinosios arba pastoviosios atminties modulyje (toliau – Paslaugos).
1.5. Naudodamiesi Laikas.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs su tuo nesutinka, jūs neturite teisės naudotis Laikas.lt ir jos teikiamomis Paslaugomis.
1.6. Be šių Taisyklių, santykiams tarp Jūsų ir Laikas.lt taip pat taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

2.1. Laikas.lt yra interneto svetainė, priklausanti UAB „Baltic Net Media“.
2.2. Jūs galite siųsti (-s), skelbti ar talpinti (toliau – Pateikimas) įvairią tekstinę, grafinę ar kitokio pobūdžio informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant kūriniais, medžiaga, duomenimis, nuomonėmis, komentarais, atsiliepimais, skelbimais) (toliau – Informacija) Laikas.lt.
2.2.1. Intelektinės ir/ar pramoninės nuosavybės teisės į Informaciją priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims, jei taip yra nurodyta Laikas.lt šalia Informacijos.
2.2.2. Naudodamiesi Laikas.lt ar Paslaugomis ir/ar Pateikdami Informaciją į Laikas.lt Jūs neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduodate Laikas.lt išimtines teises į šią Informaciją.
2.2.3. Laikas.lt neprivalės atlyginti šios Informacijos Patalpintojui jokių išlaidų ar sumokėti kitokių mokėjimų.
2.2.4. Laikas.lt gali atkurti, platinti, skelbti, publikuoti ar kitu būdu naudoti Laikas.lt Patalpintą Informaciją.
2.3. Visos intelektinės ir/ar pramoninės nuosavybės teisės į Laikas.lt ir visą jos turinį bei programinę įrangą, priklauso Laikas.lt arba Laikas.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis, jeigu nenurodyta kitaip.
2.3.1. Laikas.lt pateiktos informacijos panaudojimas leidžiamas tik asmeniniams tikslams.
2.3.2. Griežtai draudžiama be Laikas.lt atskiro raštiško leidimo naudoti ir platinti Laikas.lt esančią tekstinę, grafinę ar kitokio pobūdžio informaciją kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur, bet kuriuo būdu ar pavidalu be raštiško Laikas.lt darbuotojų sutikimo.
2.3.2.1. Gavus sutikimą, platinant ar kitaip naudojant paminėtą Laikas.lt pateiktą informaciją būtina nurodyti Laikas.lt, kaip šios informacijos šaltinį bei į aktyvią nuorodą į Laikas.lt.
2.3.3. Draudžiama Laikas.lt teikiamas paslaugas ar jos turinį perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims.
2.4. Visais klausimais dėl intelektinės nuosavybės teisių bei Laikas.lt esančios medžiagos, informacijos panaudojimo kreipkitės el. paštu [email protected].

3. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

3.1. Mes stengiamės užtikrinti pačią aukščiausią Laikas.lt administravimo paslaugų, Laikas.lt teikiamų paslaugų kokybę vartotojams, tačiau:
3.1.1. Negarantuojame šių paslaugų funkcionavimo nepertraukiamumo bei pateikimo be klaidų, kas gali atsirasti dėl gedimų Mums ar trečiosioms šalims priklausančiose tarnybinėse stotyse, kuriomis remiantis teikiamos Laikas.lt paslaugos.
3.1.2. Negarantuojame, kad Laikas.lt atsiradę defektai bus tuoj pat ištaisyti ar Laikas.lt teikiamos paslaugos bus apsaugotos nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų.
3.2. Laikas.lt neatsako už tai, kad Laikas.lt pateikiamoje informacijoje ar medžiagoje gali pasitaikyti įvairių techninių netikslumų, grafikos ar kitų klaidų
3.3. Laikas.lt yra pateikiama įvairi informacija, nuorodos į įvairias interneto svetaines ar kitus šaltinius bei publikuojama trečiųjų šalių medžiaga (toliau šiame punkte – Medžiaga).
3.3.1. Mes stengiamės, kad Laikas.lt pateikiama Medžiaga būtų tiksli, nauja ir pagrįsta, tačiau negarantuojame besąlygiško tikslumo, naujumo bei pagrįstumo ir neatsakome už naudojimosi Medžiaga padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi Laikas.lt pateikta Medžiaga. Šios Medžiagos mes nekontroliuojame ir niekaip kitaip nedarome jai įtakos.
3.3.2. Mes neatsakome už kitose interneto svetainėse, susijusiose su Medžiaga, pateiktos informacijos turinį ar vykdomą veiklą. Tokių interneto svetainių neprižiūrime, nekontroliuojame ir tiems asmenims neatstovaujame.
3.4. Laikas.lt negali garantuoti, kad Laikas.lt vartotojų atliktos paieškos rezultatai bus išsamūs, o pateikiamos nuorodos bus tikslios.
3.5. Mes neatsakome už neigiamus padarinius, atsiradusius dėl to, kad Jūs pateikėte neteisingus duomenis apie save /ar dėl kitų Laikas.lt informacijos ir paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų. Naudojantis Laikas.lt paslaugomis, Mes neatsakome už Jūsų patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su paslaugos teikimu, jeigu jie atsirado dėl kitų priežasčių nei akivaizdus Mūsų aplaidumas ar tyčiniai veiksmai.
3.6. Laikas.lt vartotojai savarankiškai atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis Laikas.lt teikiamomis paslaugomis.
3.7. Laikas.lt vartotojai privalo imtis visų priemonių, reikalingų savo naudojamam kompiuteriui apsaugoti nuo kompiuterinių virusų ir patys atsako už savo naudojamo kompiuterio apsaugą nuo virusų.
3.8. Laikas.lt vartotojai supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamiesi Laikas.lt paslaugomis, yra išimtinai jų nuožiūra bei rizika, ir tik vartotojai atsako už atsiradusią žalą. Vartotojai tai pat prisiima visas išlaidas, reikalingas jų būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.
3.9. Laikas.lt vartotojai turite teisę naudotis Laikas.lt ir jos teikiamomis Paslaugomis, talpinti Laikas.lt įvairaus pobūdžio informaciją nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų:
3.9.1. Už šios informacijos panaudojimą atsakingas yra Laikas.lt vartotojas.
3.9.2. .Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Laikas.lt nėra laikoma Laikas.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.
3.9.3. Mes nekontroliuojame Laikas.lt vartotojų paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją neatakome.
3.9.4. Laikas.lt pasilieka teisę Laikas.lt vartotojų paskelbtą informaciją panaikinti iš Laikas.lt, jeigu ši informaciją prieštarauja šioms Taisyklėms, Lietuvos Respublikos teisės aktus ar pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.
3.9.5. Atskiros paslaugos Laikas.lt gali būti teikiamos tik tinkamai užsiregistravus Laikas.lt.
3.9.5.1. Tokiu atveju, Laikas.lt vartotojas yra pats atsakingas už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.
3.9.6. Jeigu atskiroms paslaugoms pasiekti būtina įsidiegti atitinkamą programinę įrangą, Laikas.lt vartotojai patys yra atsakingi už tokios įrangos įsigijimą ir įdiegimą.
3.10. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, kurie gali kilti dėl to, kad buvo pasiremta Laikas.lt pateikta informacija ar teikiamomis Paslaugomis.

4. VARTOTOJŲ PAREIGOS IR DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

4.1. Laikas.lt vartotojai įsipareigoja:
4.1.1. teikdami atitinkamą informaciją Laikas.lt pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el. pašto adresą;
4.1.2. nenaudoti Laikas.lt ir/ar Paslaugų ir Informacijos neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti;
4.1.3. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti ar kitaip būdais nenaudoti Laikas.lt pateikiamos informacijos, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t.
4.2. Laikas.lt griežtai draudžiama skelbti Informaciją, kurioje (-i):
4.2.1. kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta;
4.2.2. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar kitą teisės aktams prieštaraujančią informaciją;
4.2.3. informacija, šmeižianti, įžeidžianti žmogų, žeminanti jo garbę ir orumą;
4.2.4. pažeistų bet kokias intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises;
4.2.5. sudarytų komercinę paslaptį arba kitą slaptą informacija;
4.2.6. būtų įžeidžianti arba kenksminga bet kurio asmens atžvilgiu;
4.2.7. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą;
4.2.8. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui;
4.2.9. prieštarautų gerai moralei ir etikai;
4.2.10. neatitiktų tikrovės;
4.2.11. būtų beprasmė, ar su beprasmėmis simbolių sekomis;
4.2.12. keltų grėsmę Laikas.lt ar jos duomenų bazės saugumui;
4.2.13. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus.
4.3. Taip pat draudžiama Informacija apima, bet neapsiriboja:
4.3.1. programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis Laikas.lt ir/ar kitų interneto svetainių saugumą;
4.3.2. prašymais arba reklama;
4.3.3. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu;
4.3.4. privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija;
4.3.5. dvigubu publikavimu arba masiniu elektroninių laiškų siuntinėjimu.
4.4. Visa Laikas.lt paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.
4.5. Pastebėjusius draudžiamą informaciją Laikas.lt, prašome nedelsiant informuoti apie tai Laikas.lt darbuotojus.

5. PRIVATUMO POLITIKA

5.1. Visi Laikas.lt vartotojų pateikta asmeninė informacija (pvz. vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar kita informacija nurodyta registracijos formoje) ar kitokio pobūdžio duomenys, atsirandantys Jums naudojantis Laikas.lt (pvz. apsilankymo laikas, data, IP adresas ar kita statistinė informacija), susiję su Jumis (toliau – Duomenys), bus tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
5.2. Pateikdami Duomenis Laikas.lt, Jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi kaip išdėstyta šiose sąlygose.
5.3. Laikas.lt patalpinti Duomenys suteikia Laikas.lt teisę saugoti juos savo duomenų bazėje, nevaržomai prieiti prie šių Duomenų, juos kaupti, peržiūrėti, tvarkyti, kopijuoti ar kitu būdu naudoti.
5.4. Informuojame, kad Duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams iki Jūsų atskiro pranešimo apie pageidavimą ištrinti Jūsų duomenis iš Laikas.lt duomenų bazės arba Jūsų duomenų nenaudoti tiesioginės rinkodaros tikslams. Jei nesutinkate, kad Duomenys apie Jus būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams arba pageidaujate, kad Duomenys apie Jus būtų pašalinti iš Laikas.lt duomenų bazės – prašome apie tai pranešti el. paštu [email protected].
5.5. Laikas.lt garantuoja, kad Duomenys, išskyrus anoniminę statistinę informaciją, reklamos tikslais nebus perduoti tretiesiems asmenims, nebent šie Duomenys būtų:
5.5.1. būtini siūlant paslaugas;
5.5.2. reikalaujami teisės aktų nustatyta tvarka;
5.5.3. su Jūsų leidimu juos perleisti.
5.6. Laikas.lt neatsako už Jūsų Duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse ar šių trečiųjų asmenų interneto svetainių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per Laikas.lt esančias nuorodas.

6. MOKAMOS PASLAUGOS


6.1. Laikas.lt taip pat teikia tam tikras įtraukimo į Laikas.lt duomenų bazę mokamas paslaugas, pavyzdžiui, kurių pagalba informacija apie tam tikrus subjektus paryškinama, papildoma ar jai suteikiamas prioritetas (toliau – Mokamos paslaugos).
6.2. Konkrečios Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka ir suteikiama nauda yra apibūdinta ir nurodyta Laikas.lt interneto svetainėje, o jų kaina bei apmokėjimo tvarka nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.
6.3. Mokamų paslaugų naudotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai jis sumoka Laikas.lt už Mokamas paslaugas Laikas.lt interneto svetainėje nurodyta tvarka.
6.4. Laikas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
6.5. Mokamų paslaugų teikimas šių paslaugų naudotojui gali būti sustabdytas ar nutrauktas dėl šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Laikas.lt pasilieka sau teisę bet kada be išankstinio perspėjimo keisti ar panaikinti Laikas.lt pateikiamą informaciją, paslaugų pobūdį, Taisykles.
7.2. Taisyklėms ir bet kokiem teisiniams santykiams, kylantiems ar susijusiems su Laikas.lt bet kokiu naudojimu, yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3. Visi tarp Laikas.lt ir jos vartotojų ar klientų kilę nesutarimai dėl Laikas.lt naudojimo ar susijusiems su Laikas.lt bet kokiu naudojimu, taip pat dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UAB „Baltic Net Media“ buveinės vietą.
7.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.
7.5. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su Laikas.lt, informuokite apie tai Laikas.lt darbuotojus el. paštu [email protected].