Knygų lentyna - originali interjero detalė (foto)

Lzinios.lt

Daž­nai sa­ko­ma, jog kny­gų skai­ty­mas yra nuo­bo­dus ir daug lai­ko rei­ka­lau­jan­tis pro­ce­sas. Ži­no­ma, taip sa­ko ne vi­si, ta­čiau šiuo­lai­ki­nis, nuo­lat sku­ban­tis žmo­gus skai­ty­mą va­di­na tie­siog lai­ko švais­ty­mu. Kiek ki­taip ga­lė­tų bū­ti pa­va­di­na­mas in­ter­je­ro di­zai­nas, ku­ria­me pa­grin­di­ne de­ta­le tam­pa ori­gi­na­lios kny­gų len­ty­nos.

Žy­mūs in­ter­je­ro di­zai­ne­riai su­sku­bo kur­ti kū­ry­biš­kas ir itin įdo­mias len­ty­nas. Pa­grin­di­nis to­kių kny­gų len­ty­nų su­kū­ri­mo tiks­las - pa­neig­ti mi­tą, kad kny­gos ga­li bū­ti nuo­bo­džios. Kas ži­no, gal­būt įdo­mio­je bei akį trau­kian­čio­je len­ty­no­je pa­dė­ta kny­ga bus pa­trauk­les­nė ir pa­čiam skai­ty­to­jui.

Skir­tin­gi in­ter­je­rai, ku­riuo­se svar­biau­sia de­ta­lė - kny­gų len­ty­nos:


daiktų dizainas, dizainas, interjeras, interjero detalės, interjero dizinas, knygos, knygų lentynos

Rašyti komentarą
Vardas* El. paštas
Komentaras*
    *privalomi laukai