Now Reading
Kaip pamiršti pirmąją meilę?

Kaip pamiršti pirmąją meilę?

Kaip pamiršti pirmąją meilę?

Darnipora.lt
Ceritaeka.com nuotr.

Tur­būt nie­kas ne­pa­neigs, kad pir­mo­ji mei­lė bū­na pa­ti nai­viau­sia ir gal­būt net nuo­šir­džiau­sia. Ne be rei­ka­lo sa­ko­ma, kad ji ne­rū­di­ja. Gal­būt, ta­čiau kad ir kaip su­nku pa­mirš­ti pir­mą­ją mei­lę, ver­čiau iš­si­va­duo­ki­te iš jos spąs­tų ir gal­vo­ki­te tik apie at­ei­tį.

Rim­tų pa­žin­čių sve­tai­nė Dar­ni­Po­ra.lt pa­ta­ria, kaip grei­čiau pa­mirš­ti ne­lai­min­gą pir­mą­ją mei­lę ir leis­tis į nau­jų pa­žin­čių sū­ku­rį bei su­kur­ti il­ga­lai­kius har­mo­nin­gus san­ty­kius.

1. Ne­lai­ky­ki­te jo­kių daik­tų, pri­me­nan­čių pir­mą­ją mei­lę. Nuo­trau­kas, laiš­kus, do­va­nas – at­si­kra­ty­ki­te vis­ko, kas pri­me­na tą, ku­rį my­lė­jo­te. Pa­vo­jin­ga gy­ven­ti pra­ei­ti­mi, tad ver­čiau sten­ki­tės ne­gal­vo­ti apie pra­ei­tį, o tik apie at­ei­tį. At­sa­ky­ki­te sau į klau­si­mus, ko­kius san­ty­kius no­rė­tu­mė­te su­kur­ti ir ko­kio par­tne­rio ieš­ko­te.

2. Duo­ki­te sau lai­ko vis­ką pa­mirš­ti. Nor­ma­lu, kad daž­niau­siai ne­lai­min­gą pir­mą­ją mei­lę pa­mirš­ti kur kas su­nkiau nei vė­les­nius san­ty­kius. Tu­ri­te sau duo­ti lai­ko iš­gy­ven­ti vi­sus ne­ga­ty­vius jaus­mus – nu­si­vy­li­mą, kan­čią, siel­var­tą. Jei no­ri­si, ver­ki­te. Ta­čiau ne­ga­li­te liū­dė­ti per il­gai. Ke­li mė­ne­siai, gal­būt pu­sė me­tų – pa­ti­kė­ki­te, il­giau siel­var­tau­ti dėl ne­lai­min­gos mei­lės ne­ver­ta, juk jū­sų tiek daug gy­ve­ni­me dar lau­kia!

3. Ti­kė­ki­te, kad vėl įsi­my­lė­si­te. Tik dėl to, kad jū­sų san­ty­kiai nu­trū­ko, dar ne­reiš­kia, kad dau­giau gy­ve­ni­me ne­be­tu­rė­si­te šan­sų įsi­my­lė­ti ir bū­ti my­li­mi. At­min­ki­te, kad re­tai ka­da pir­mo­ji mei­lė bū­na lai­min­ga. Tie­są sa­kant, grei­čiau­siai vėl įsi­my­lė­si­te kur kas grei­čiau nei ma­no­te. Taip jau yra – mei­lė ap­lan­ko ta­da, kai ma­žiau­siai tikiesi…

4. Su­si­ras­ki­te įdo­mios veik­los. Pa­mirš­ti bu­vu­sį­jį pa­dės nau­ja veik­la. Svar­biau­sia, kad ne­už­si­da­ry­tu­mė­te na­muo­se ir ne­pul­tu­mė­te į dep­re­si­ją. Kas ži­no, gal nau­ji po­mė­giai pa­dės ne tik pra­sib­laš­ky­ti, bet ir su­si­pa­žin­ti su įdo­miais žmo­nė­mis bei at­ras­ti ta­len­tų, ku­rių nė ne­įta­rė­te tu­rį.

See Also
Kaip išsirinkti tobulą piniginę? 3 patarimai

5. Ra­šy­ki­te die­no­raš­tį. Die­no­raš­čio ra­šy­mas dau­ge­liui pa­de­da iš­lie­ti emo­ci­jas ir to­kiu bū­du pa­si­jaus­ti ge­riau. Ži­no­ma, po­kal­bis su ge­riau­sia drau­ge ar drau­gu taip pat pa­dės, ta­čiau jų ša­lia ga­li ir ne­bū­ti tuo­met, kai no­rė­si­te kam nors pa­pa­sa­ko­ti, ko­kį siel­var­tą jau­čia­te. Pa­ti­kė­ki­te, po ke­lių me­tų skai­ty­da­ma šiuos už­ra­šus tik kva­to­si­tės.


View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Visos teisės saugomos © laikas.lt